Podmienky obchodu

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Po odoslaní objednávky Vám bude na Vašu e-mailovú adresu, ktorú uvediete pri registrácii, doručené automatické potvrdenie objednávky. V prípade, že Vaše zadanie objednávky bude neúplné alebo iným spôsobom nepresné, budeme Vás kontaktovať na e-mail alebo telefonicky, aby sme Vašu objednávku spresnili. Ak Vám nebude potvrdenie objednávky doručené, kontaktujte nás prosím na e-mail obchod@mvnabytok.eu alebo telefonicky na čísle: 053/4298595.

Pre záväzné potvrdenie objednávky odberateľom je nutné zaplatiť zálohu vo výške 10% z ceny objednaného tovaru. Zálohu môžete uhradiť v hotovosti v našej predajni alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry. Po zaplatení zálohy začína plynúť dodacia doba.
V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho počas trvania dodacej doby, prepadá záloha v plnej výške v prospech dodávateľa.
V prípade zrušenia objednávky kupujúcim do 3 dní od jej potvrdenia alebo pri nedodaní tovaru zo strany dodávateľa záloha bude vrátená kupujúcemu v plnej výške.

Garantujeme dodanie tovaru za cenu potvrdenú v objednávke. Cena je vrátane DPH. Cena za tovar nezahŕňa náklady na dopravu a za vynesenie tovaru do bytu kupujúceho.

DODACIE PODMIENKY

Predpokladaný termín dodávky Vám oznámime v potvrdení objednávky na e-mail. Presný deň a spôsob dodávky Vám oznámime telefonicky.
DOPRAVA
Doprava tovaru ako aj jeho vynesenie nie je zahrnutá v cene výrobkov. Zabezpečujeme ju prostredníctvom externých dopravcov, ktorý si dopravu alebo vynesenie vyúčtujú osobitne.

MOŽNOSTI PLATBY

A) Na dobierku
1. Vybraný tovar zašleme na Vašu adresu na dobierku.
2. Presný termín dodania Vám potvrdíme na email.
3. Platíte v hotovosti pri prevzatí tovaru dopravcovi, ktorý Vám odovzdá príslušný daňový doklad.
B) Hotovosť - osobný odber
1. Vybraný tovar môžete uhradiť pri osobnom odbere v hotovosti alebo kartou v našej predajni : Spišská Nová Ves, Letná 37/32, vedľa VUB v centre.
Otváracie hodiny na predajni: pondelok - piatok 9:00 - 13:00 (obed) 13:30 - 17:30
sobota 9:00 - 12:00

2. Vzhľadom na to, že máme tovar uskladnený na dvoch miestach, budeme Vás presne informovať, v ktorom z našich skladov sa nachádza Váš tovar.
3. K tovaru dostanete príslušný daňový doklad.

PREVZATIE ZÁSIELKY:

Prevzatie alebo dodanie tovaru sa uskutoční po vzájomne dohodnutom termíne. Pri preberaní tovaru dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený vonkajší obal tovaru a či je tovar kompletný.
V prípade, že tovar obsahuje sklo, okamžite tovar vybaľte a skontrolujte.
Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.
V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar prevezmite, ale túto skutočnosť napíšte na dodací list alebo reklamačný protokol.
V prípade, že po rozbalení zistíte výrobnú vadu alebo nebudú dodané všetky potrebné diely alebo kovania, a obal nebol zjavne poškodený, bezodkladne nás kontaktujte. Samozrejme, že takúto reklamáciu prijmeme a vybavíme v zákonnej lehote 30 dní.

ZÁRUKA


Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ sa neudáva inak. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO


V súlade so zákonom má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok je garanciou vrátenia plnej kúpnej ceny:
- kontaktujte nás na obchod@mvnabytok.eu alebo telefonicky na čísle : 053/4298595 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
- tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný /vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu/
- peniaze Vám budú vrátené v hotovosti, poukážkou alebo prevodom na Váš účet po fyzickom prijatí vráteného tovaru na náš sklad
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.
2. Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude reklamovaný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná a zabalená. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.
3. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie.
Reklamácia musí obsahovať:
názov reklamovaného tovaru
konkrétny popis závady
kópiu dokladu o kúpe tovaru
záručný list /u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí - stačí kópia/
adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás /tel. číslo, email/
Ak uvedené náležitosti nebudú kompletné, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
Reklamácie zasielajte na: M.V. Nábytok, s.r.o. , Letná 37/32, 052 01 Spišská Nová Ves,
V prípade dotazov nás kontaktujte na e-mail : obchod@mvnabytok.eu alebo telefonicky na číslo : 053/4298595


Keď sa objaví problém
V prípade nejasností, prosím kontaktujte nás . Určite vám pomôžeme a poradíme.

Ochrana osobných údajov
Všetky osobné dáta, ktoré uvediete do objednávky slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru. Podľa zákona o ochrane osobných dát s nimi nie je a nebude nakladané iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej osobe.


Nákup v našom obchode je úplne jednoduchý, pokiaľ sa Vám však z nejakého dôvodu nebude chcieť nakupovať cez internet, máte stále možnosť objednávať telefonicky alebo e-mailom.